תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר של נילי דגן משוררת ישראלית shaar
ויוזמת פרויקטים לשירה ותרבות שנועד לשימוש אישי ולא מסחרי והינו ללא כוונת רווח.

האתר של נילי דגן נועד להפצת שירה, מאמרים ספרותיים, תרבות ויצירה ברחבי האינטרנט. באתר של נילי דגן תכנים רבים הכוללים, בין היתר, קטעי ספרים, שירי משוררים, מאמרים, כתבות, תמונות, איורים, גרפיקה, קבצי קול, קליפים, קטעי וידאו, סרטוני אנימציה וכדומה ("התכנים") , המוגנים על פי דיני זכויות יוצרים וניתן להשתמש בהם (להיעזר, להעתיק, לשנות, להדפיס, לקשר וכדומה) רק על פי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים.


תנאי שימוש באתר (להלן: "האתר"), בתכנים ובשירותים הכלולים בו:

אנא קראו תנאים אלו בעיון, שכן הכניסה לאתר, השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו מהווה הסכמה מצדכם לתנאים הכלולים במסמך זה, לרבות הסכמה לעשות שימוש בתכנים שאתם מבקשים להעלות.

1. כללי

1.1 מסמך זה הינו הסכם בינך לבין נילי דגן (להלן: "החברה") בנוגע לביצוע פעולות, צפייה ו/או הורדה של תכנים וקבלת שירותים שונים המוצעים לך באמצעות אתר אינטרנט זה (להלן: "השירותים"). בעצם הכניסה לאתר ו/או השימוש שלך בשירותים ו/או מתן האפשרות על ידך לצדדים שלישיים לעשות כן, הנך מקבל על עצמך את כל תנאי ההסכם, כולם יחד וכל אחד לחוד.
1.2 השימוש בלשון זכר במסגרת הסכם זה נעשה לשם נוחות בלבד ומתייחס הן לזכר והן לנקבה.
1.3 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

צוות האתר ישמח לעזור לכם בכל פנייה ובקשת עזרה.

ניתן לפנות לעזרה והתייעצות למדור "צור קשר" באתר.

2. בעלות וזכויות בחומרים

2.1 הנכם רשאים להשתמש בתכנים אך ורק למטרות פרטיות, אישיות ולצורכי לימוד בלבד.
2.2 המידע הכלול באתר ובשירותים מוגן בזכויות יוצרים ובזכויות קניין רוחני אחרות, של החברה או של ספקים אחרים, בהתאם לחוקי מדינת ישראל, אמנות והסכמים בינלאומיים, דיני קניין רוחני של מדינות אחרות והסכמים בין החברה לבין ספקי תוכן שונים. מותר להשתמש בשירותים רק באופן אישי ולא מסחרי ואסור להעתיק את השירותים או את תוכנם, לשכפלם, לשנותם, להפיצם, לשדרם, להציגם בציבור או במקום ציבורי או בפני קהל, לבצעם, לפרסמם, להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, או להעבירם הלאה, באופן זמני או קבוע, חלקי או מלא אלא אם ניתנה הסכמת החברה לכך מראש ובכתב. ביצוע פעולות כאמור, עלול לפגוע בזכויותיה של החברה ו/או בזכויות של צדדים שלישיים כמו גם לחשוף אותה לתביעה על פי דין.
2.3 השימוש בשירותים והגלישה באתר מותנה בהסכמתך ובהתחייבותך כי לא תעשה או תבצע או תהיה מעורב בביצוע פעולות המפרות תנאי הסכם זה, במישרין ו/או בעקיפין, ובפרט, פעולות הגורמות להפרת זכויות קניין רוחני של החברה ושל ספקי התכנים באתר. לפיכך, בעשותך שימוש בשירותים המוצעים באתר ובעצם הגלישה לאתר, אתה מתחייב שלא לבצע פעולות כאלו.
2.4 החברה תהא רשאית לנהוג באתר ובתכניו השונים מנהג בעלים, לעשות בהם כל שימוש וזאת ללא צורך בקבלת אישורך ו/או הסכמתך. בעצם הגלישה באתר ו/או צריכת השירותים הנך מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה משפטית או אחרת הקשורה באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים אשר עשויים להיות מועלים על ידך לאתר.

3. צדדים שלישיים

3.1 לצורך שימוש בשירותים מסוימים ייתכן שתספק לך החברה תוכנות ו/או תכנים שלה ו/או של צדדים שלישיים ו/או תפנה אותך לאתר של ספקי תוכנה ו/או תכנים לשם הורדתה. הנך מתחייב לפעול על פי תנאי הרישיונות של התוכנות האמורות. במקום בו השימוש בתוכנות מותנה בתשלום, הנך מתחייב לשלם כנדרש. שימוש בלא תשלום מהווה הפרה של תנאי רישיון התוכנות, אשר עלול לגרום, בין השאר, להפרה של דיני זכויות יוצרים ואסור על פי דין. החברה לא תיתן תמיכה לתוכנה שנעשה בה שימוש בניגוד לתנאי הרישיון, והחברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את מתן השירותים ללא הודעה מוקדמת ולנקוט בכל צעד אחר על פי דין.
3.2 יתכן שתוכל לגשת לתכנים ולשירותים של צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה. תכנים ושירותים אלה, המסופקים ישירות על-ידי צדדים שלישיים, אינם באחריות החברה, גם אם תספק אליהם החברה קישוריות (hyperlinks).קישורית אל אתר מסוים וממנו אינה מהווה הבעת תמיכה או מתן חסות על-ידי החברה לגבי אותו אתר ו/או ערובה לגבי איכות וסוג השירותים אותם הוא מספק. כדי לברר את התנאים והמחירים החלים על תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, פנה לספקים הרלוונטיים. עם זאת, תעריף החברה לשירותים עשוי לחול בנוסף.

4. תכנים המועלים לאתר על ידי או עבור גולשים

4.1 במסגרת השירותים, עשויה החברה להציג ו/או לעשות שימוש ו/או לאחסן בשרתיה ו/או במערכותיה תכנים שנוצרו על ידך (להלן: "תוכן הגולש" או "תכני הגולשים").
4.2 לגבי התכנים האמורים בסעיף 4.1 לעיל, ולגביהם בלבד, החברה אינה טוענת לבעלות על היצירות שלך, ולכן:
4.2.1 הנך מתחייב שלא להעלות כל תוכן שאין בידך את מלוא הזכויות או ההסכמות הנדרשות לשם הצגתו באתר ו/או שילובו בשירותים, באופן שלא יהווה, בין השאר, הפרה של זכויות כלשהן של צד שלישי כלשהו (בין השאר ומבלי למצות זכויות קניין רוחני), ובאחריותך הבלעדית לדאוג שהעלאת ו/או השימוש בתוכן כאמור אינם עומדים בניגוד להוראות הדין.
4.2.2 הנך מתחייב שלא להעלות לאתר ו/או שלא לשלב בשירותים כל תוכן ו/או מידע אשר הינו אחד (או יותר) מהאמורים להלן: פוגעני; דיבתי; פורנוגרפי; אירוטי; מיני; גזעני; בעל אופי של הגרלה הימור או משחקי מזל בלתי חוקיים; עלול לפגוע בבטחון המדינה; מהווה מעשה עבירה או עוולה או מעודד למעשים כאלו; עלול לפגוע ברגשותיהם ו/או בזכויותיהם של כל אדם, קבוצה, ציבור או כל גורם שהוא (בין השאר, אך מבלי למצות, פגיעה על רק השתייכות לדת, גזע, לאום, מין, עדה, אורח חיים, מוצא או העדפה מינית); יש בו משום הונאה, רמייה או הטעייה; הסתה לגזענות; אפליה; שיש בו משום פיתוי לא הוגן להוצאות כספיות או להתקשרויות בלתי סבירות; כל תוכן או מידע אחר אשר ייקבע על ידי רשות מוסמכת כי הינו בלתי חוקי ו/או אסור.
4.3 החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בשום צורה ו/או אופן לכל כל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק גוף), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות וכיו"ב, אשר עלולים להגרם לך ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מתכני הגולש אשר תעלה לאתר ו/או שבהם תעשה שימוש. האחריות, הן במישרין והן בעקיפין, הבלעדית בהקשר זה ובקשר עם האמור בסעיפים 4.2.1 ו-4.2.2 לעיל מוטלת עליך בלבד.
4.4 בעצם העלאת תכני הגולש לאתר, הנך מעניק לחברה ולגופים אחרים בהם אתה מבקש שהחברה תפרסם את יצירותיך, רישיון לא מוגבל וללא תמורה להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בציבור, לבצע בציבור, להעמיד לרשות הציבור, לשכפל, לערוך, לתרגם, ליצור נגזרות ולשנות את עיצוב תוכן הגולש; את הרשות לפרסם את שמך בקשר לתוכן הגולש; ואת הזכות להעניק רישיון משנה לשימוש בתוכן הגולש לכל צד שלישי, הכול באופן בלתי חוזר, ללא תשלום תמלוגים, בכל העולם, ולתמיד. בהקשר זה הנך מסכים שלא לנקוט בצעדים כנגד החברה, מכל מין וסוג שהוא,
4.5 החברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לקבוע גבולות והגבלות לגבי השימוש באתר ובשירותים, ובכלל זה, מספר הימים המירבי לשמירת תוכן הגולש והמספר המירבי של תכני הגולשים שניתן לשמור, הגודל המירבי של תוכן הגולש והכמות המירבית של שטח אחסנה שיוקצה עבורך בשרתי החברה, מספר הפעמים המירבי ומשך הזמן האפשרי לגישה לשירותים בפרק זמן נתון, ועוד.
4.6 החברה רשאית לערוך ו/או לשנות ו/או להחליט שלא להעלות לאתר ו/או לפקח על ולנטר את תכני הגולשים, אך גם תעשה זאת לא יהא בכך כדי להקים אחריות ו/או חבות של החברה בכל האמור ו/או הנוגע לתכנים הגולשים ו/או לכל תוצאה אשר עשויה לקרות ו/או תקרה בפועל כתוצאה מהסתמכות עליהן או מהשימוש בהן.
4.7 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל ולהלן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, לחסום, לשנות, להסיר תכנים, מסרים, תמונות, קליפים, קטעי וידאו וכיו"ב או לסרב להעלותם לאתר ו/או לשלבם בשירותים במידה ואלה יימצאו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, פוגעים או מפרי זכויות (בעקבות פניה של צד שלישי או מסיבה אחרת) או מפרים תנאי הסכם זה או מכל סיבה אחרת, כולל במקרה של חריגה ממגבלות האחסון שנקבעו. אין באמור בכדי להטיל על החברה אחריות כלשהי בקשר עם תכני גולשים אשר הוסרו מהאתר ו/או לא הועלו לאתר ו/או שונו ו/או נערכו ו/או שהגישה אליהם נחסמה, גם אם יתברר בסופו של דבר כי הוסרו ו/או לא הועלו ו/או שונו ו/או נערכו תכנים שאינם פוגעים או מפרים. בעצם העלאת תכני גולשים לאתר ו/או השימוש בהם במסגרת השירותים, הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת כלפי החברה בקשר עם תוכן הגולש, אם וככל שיארע האמור לעיל, או כל חלק הימנו, בעקבות החלטה של החברה, לפי שיקול דעתה.
4.8 תכני הגולשים עשויים להיות חשופים לכל דורש ועשויים להיות פתוחים לשימושים של גולשים נוספים מלבדך. הנך מסכים כי לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת כלפי החברה בהקשר זה.
4.9 הנך מתחייב לשפות ולפצות את החברה, בגין כל תביעה, טענה או דרישה שתוגש נגדה, בקשר לתכנים אשר הועלו על ידך באתר ו/או שבהם עשית שימוש במסגרת השירותים.


5. הגבלת אחריות

5.1 הנך מסכים לפעולות שתנקוט החברה כדי להגן על האתר, השירותים ומערכות המחשוב שלה, גם אם פעולות אלו עלולות, עקב קשיים טכנולוגיים, לחסום או לעכב גם שימוש לגיטימי באתר ו/או בשירותים.
5.2 החברה לא תהא אחראית לאובדן ו/או לנזק אשר עשויים להיגרם למידע ו/או לתכנים, לרבות תכני הגולשים.
5.3 הנך מודע ומסכים לכך כי ייתכנו עיכובים ו/או תקלות ו/או שינויים בקבלת השירותים באמצעות האתר עקב נסיבות חיצוניות אשר אינן תלויות בחברה (כדוגמת עומסים או תקלות ברשתות הסלולאריות השונות).
5.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להפסיק את השירותים שהיא נותנת ללא כל הודעה מראש.
5.5 תכני השירותים, והמודעות נמסרו לנו על ידי ספקים שונים ועל אחריותם בלבד. החברה אינה שולטת במקורות המידע ואינה אחראית לתוכנם, שלמותם, מהימנותם או דיוקם.
5.6 החברה אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, תקינות, העדר טעויות ודייקנות האתר, השירותים, כמו גם המודעות המוצגות באתר, לכל מטרה שהיא, וכן לגבי היעדר וירוסים, רכיבים מזיקים אחרים בהם, או העדרן של תקלות טכניות באתר ו/או במערכות המחשוב של החברה ו/או בשירותים. בנוסף, החברה אינה מציגה מצג כלשהו לגבי יכולות טכניות (למשל, עלול להיות שוני בין התכנים כפי שהם מופיעים באתר לבין אופן תצוגתם בתוכנות גלישה שונות ועל גבי צג המכשיר הסלולארי).
5.7 כל השירותים, לרבות התכנים והמודעות, ניתנים "כפי שהם" (As Is) ללא אחריות או חיוב מכל סוג. החברה מסירה מעצמה בזאת כל אחריות וחיוב לגבי השירותים, לרבות התכנים והמודעות המופיעים באתר, כולל כל אחריות וחיובים משתמעים לגבי איכות טכנית, התאמה למטרה מסחרית או כללית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות הביצוע, בעלות ואי-הפרת זכויות.
5.8 בהתאם, החברה לא תהא אחראית לכל אובדן ו/או נזק (מכל מין וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק, נזק גוף ו/או נזק למכשירים סלולאריים) ו/או הוצאה או הפסד, ישירים או עקיפים, אשר נגרמו כתוצאה מהסתמכות על השירותים ו/או צריכתם ו/או הגלישה לאתר ו/או באתר.
5.9 הנך מסכים באופן מפורש לכך שהחברה לא תהיה אחראית לגישה ללא הרשאה או לשינוי ללא הרשאה של תכני הגולש או הנתונים שלך, ולחומר, תכנים או נתונים שיישלחו או יתקבלו או שלא יישלחו או שלא יתקבלו. הנך מסכים באופן מפורש לכך שהחברה אינה נושאת באחריות ו/או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל צד שלישי, או לכל הפרת זכויות של צד שלישי, כולל זכויות קניין רוחני. הנך מסכים באופן מפורש לכך שהחברה אינה אחראית לכל תוכן הנשלח באמצעות ו/או נכלל באתר על-ידי צד שלישי כלשהו.
5.10 החברה לא תשא באחריות ולא תחוב בכל חובה עקב נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר נגרמו עקב הפעלת אמצעים למניעת הונאה, במידה הדרושה לצורך איתור ההונאה והפסקתה.
5.11 החברה לא תשא בכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו על ידי נסיבות מעבר לשליטתה, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של ספק תקשורת כלשהו או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים (לרבות "האקרים") או נסיבות אחרות שאינן בשליטת החברה.
5.12 הנך מצהיר כי ידוע לך כי קבלת השירותים מאתר זה ואיכותם תלויה בגורמים טכנולוגיים שאינם תמיד בשליטת החברה, כמו זמינות ותקינות של רשת האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות וכן ציוד הקצה שברשותך. לפיכך, לא תהיה רשאי להעלות כלפי החברה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת בכל הנוגע לאובדן, הוצאה עוגמת נפש, נזק (מכל מין וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק נזק גוף) או הפסד, ישירים או עקיפים, בגין כל טעות, תקלה, פגיעה באיכות או כשל בהעברת השירותים, ככל שטעות, תקלה או כשל כאמור נובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה, כשל וכיו"ב בגורמים טכנולוגיים שאינם בשליטת החברה.
5.13 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, אחריותה הכוללת של החברה לשירותים או לנזקים אחרים שנגרמו כתוצאה משימוש באתר ותרופתך הבלעדית במקרה שהחברה תימצא אחראית על אף ההגבלות על האחריות שלעיל תהיה מוגבלת לסכום ששילמת בפועל (אם בכלל) עבור השירותים שהתקבלו באמצעות האתר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד קרות האירוע שגרם לנזק.
5.14 הנך מתחייב לשפות, לפצות ולהגן על החברה בגין ומפני כל הוצאה (לרבות שכר טרחת עורכי דין) ו/או נזק אשר ייגרמו לה כתוצאה מכל תביעה, טענה או דרישה, משפטית או אחרת, אשר יופנו כלפיה, בין אם על ידך ובין אם על ידי אחרים, כתוצאה מהשימוש שלך בשירותים ו/או באתר בניגוד להסכם ו/או בניגוד לכל דין.
5.15 האמור בהסכם זה בא להוסיף ואינו גורע ו/או פוגע מכל חסינות, הגנה, הגבלה ו/או פטור מאחריות המוענקים לחברה ו/או אשר יוענקו לה בעתיד על-פי כל דין.

6. מניעת הגלישה באתר או צריכת השירותים

6.1. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לחסום, באופן זמני או קבוע, מראש או בדיעבד את הגישה שלך לשירותים ו/או לאתר ו/או לסרב לספק השירותים, מכל סיבה שהיא ובלי כל מתן הודעה או התראה מוקדמת, ובין השאר ובמיוחד מהסיבות הבאות, כולן יחד וכל אחת לחוד:
6.1.1. הפרת הוראת כל דין;
6.1.2. הפרת הסכם זה, או תנאי מתנאיו;
6.1.3. הפרעה מכל מין וסוג שהוא לפעילות התקינה של החברה ו/או של מערכת המחשוב שלה ו/או של האתר ו/או פגיעה בזכויות (לרבות, אך לא רק, זכויות קניין רוחני של החברה ו/או של כל צד שלישי שהוא);
6.1.4. התנהגות שאינה ראויה ו/או פסולה ו/או בלתי הולמת;
6.1.5. פגיעה בכל צד שלישי שהוא, בכל צורה או אופן, וזאת מבלי לדרוש מהטוען לאמור להוכיח את טענותיו.
6.1.6. חשש ו/או חשד לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זהותך ו/או נכונות אילו מהפרטים אשר נמסרו על ידך, כאמור לעיל;
6.1.7. כל סיבה אחרת שהחברה תמצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.2. החליטה החברה כאמור בסעיף 7.1 לעיל, לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

7. שימוש לא חוקי ואסור

7.1 חל איסור להשתמש באתר ובשירותים לכל מטרה לא חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי תנאי הסכם זה. אינך רשאי להשתמש באתר ובשירותים באופן העלול להזיק לאתר, לתכנים באתר (ובכלל זה תכני הגולשים), לרשתות תקשורת או לציוד תקשורת כלשהו (כולל טלפונים ניידים), לשתקם, לגרום להם עומס יתר לפגוע בהם, לנצלם לרעה או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר ומהשירותים המוצעים במסגרתו.
7.2 אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לשירותים, לתכנים, לחשבונות או פרטים של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות "פריצה" (Hacking), "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג ו/או לצורך שירותים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על ידי החברה.
7.3 השימוש בחלק מהשירותים והצפייה בחלק מהתכנים עשויה להיות מוגבלת למחשבים המצויים בישראל. לפיכך, אין לבצע כל פעולה שמטרתה לעקוף בדרך כלשהי מגבלה זו, ככל שקיימת, וביצוע פעולות כאמור יהווה הפרה של זכויות של צדדים שלישיים.
7.4 אתה מסכים להשתמש באתר ובשירותים אך ורק לצרכים אותם מאפשרת החברה. בהקשר זה הינך מתחייב, בין השאר ובמיוחד כי, בעת שימוש באתר ו/או השירותים המוצעים במסגרתו לא תבצע את הפעולות הבאות, כולן או חלקן:
7.4.1 משלוח הודעות או תכנים שהנמען לא ביקש לקבל (למטרה מסחרית או אחרת).
7.4.2 השמצה, גידופים, הטרדה, מעקב, איום או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות (ובכלל זה כולל זכויות לגבי פרטיות ופרסום) של צדדים שלישיים.
7.4.3 פרסום, הצבה באינטרנט, טעינה, הפצה או שליחה של כל חומר או מידע לא-ראויים, גסים, משמיצים, מגונים, פורנוגרפיים, מסיתים לשנאה, אפליה, גזענות או אלימות, מוציאי לשון הרע, מעודדים עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של הדין או של התחייבות חוזית.
7.4.4 טעינה, הצבה באינטרנט, הפצה, שליחה או פרסום בצורה אחרת, של קבצים המכילים תמונות, צילומים, תוכנות או חומר אחר המוגן באמצעות דיני קניין רוחני, ודינים לגבי פרטיות ופרסום, אלא אם הזכויות לגבי חומר זה נמצאות בבעלותך או בשליטתך, או שקיבלת את ההסכמות הדרושות כדי לעשות זאת.
7.4.5 טעינה, שליחה, הפצה וכיו"ב של קבצים המכילים תוכנות מחשב פוגעניות, לרבות וירוסים, סוסים טרויאניים וכיו"ב, תוכנות ותכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב או הטלפון הנייד של אדם אחר או ברכושו של אדם אחר.
7.4.6 פרסום או הצעה למכור או לקנות סחורות או שירותים למטרה עסקית כלשהי, תכנים בעלי אופי מסחרי או תכנים המכילים מידע פרסומי כלשהו.
7.4.7 טעינת קובץ שהוצב על ידי משתמש אחר באתר ואשר ידוע לך, או שאתה אמור לדעת באופן סביר, כי לא ניתן להפיצו באופן חוקי בצורה זו.
7.4.8 זיוף או מחיקה של ייחוס של מחבר כלשהו, הודעות משפטיות, הודעות אחרות, ציוני קניין או תוויות לגבי מקור התכנים והשירותים או חומר אחר הכלול בקובץ שנטען.
7.4.9 הגבלה או מניעה של משתמש אחר משימוש באתר ובשירותים ומהנאה מהם.
7.4.10 יצירת זהות כוזבת כדי להטעות אחרים.
7.4.11 איסוף, שימוש, הורדה או העתקה אחרת של רשימה של משתמשים ומנויים לאתר, או של מידע אחר לגבי משתמשים או שימוש או מתן מידע כזה (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.
7.4.12 חל איסור לבצע או להציע קישור לאתר, לרבות באמצעות קישורים עמוקים (Deep Links), כמו כן, אין להציג אתר זה, או תכנים הכלולים בו, במסגרת שימוש בטכנולוגיה מסוג "מסגרת" (Framing) או כל טכנולוגיה אחרת באמצעותה מוצגים תכנים מאתר זה באופן משולב, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

8. שמירת פרטי גולשים

8.1. החברה תשמור בהתאם לדין על פרטיות הפרטים אשר יסופקו לה על ידך במסגרת האתר. עם זאת, החברה תהא רשאית לגלות את פרטיך לשם אספקת השירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, ואכיפת זכויותיה על פי הסכם זה, ותהיה רשאית להעביר פרטיך לאחר על-פי סמכות שבדין, ובהתאם לאמור בתנאי הסכם זה.
8.2. לצרכי אספקת השירותים והתכנים והתמיכה בהם, החברה עשויה לאחסן ולשמור הודעות, מסרים, תכנים, סיסמאות, שמות משתמש והפרטים אשר סופקו על ידך. למען הסר ספק על החברה לא חלה חובת אחסון כאמור ולפיכך לא היה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת בכל הנוגע לאחסון ו/או שמירת המידע כאמור (או העדר אחסון ו/או שמירה)
8.3. כדי להגן על הפרטים אשר יסופקו על ידך החברה עשויה לדרוש כי תספק לה מידע אשר יאפשר לה לזהותך, כגון מספר תעודת זהות ומידע הנוגע לאמצעי התשלום שמסרת לה לצורך תשלום חשבונותיך.
8.4. הפרטים שתמסור בעת ההתקשרות עם החברה, ובכל פניה אחרת שלך אלינו יישמרו במאגר מידע ממוחשב. אין עליך חובה בדין למסור פרטים על עצמך, אבל אם לא תספק לנו פרטים מסוימים, לא תוכל החברה לספק לך השירותים במסגרת הסכם זה, כולם או חלקם.

9. שימוש בנתוני גולשים

9.1 החברה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים אשר יסופקו לה על ידך במסגרת האתר, בין השאר, לצורך המטרות הבאות, כולן או חלקן:
9.1.1 לצורך משלוח מידע, עדכונים, הצעות שיווקיות שונות, הודעות בנוגע למבצעים, פרסומות וכיו"ב של החברה ושל צדדים שלישיים– בכפוף לקבלת הסכמתך המפורשת לכך במסגרת האתר.
9.1.2 חיוב בגין השימוש בשירותים (כולל משלוח חשבונות ומידע אחר), לשם ניהול הרשת ושיפורה, כדי לספק לך שירות מותאם אישית, כדי לספק לך שירותים שתזמין או שתשתמש בהם, כדי למנוע גניבה והונאה, כדי לספק לך מידע על השירותים שלנו וכדי להעניק לך הטבות שונות, כדי לטפל בתלונות, ולמטרות סטטיסטיות שונות.
9.2 לצרכי אספקת השירותים והתמיכה בהם, אנו נאחסן ברשת הודעות, מסרים, תכנים שונים, סיסמאות ושמות משתמש וכל פרט אחר כפי הנדרש.
9.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך (לרבות הפרטים אשר נמסרו על ידך ) ו/או אודות השימוש שלך באתר כולל תוכן השימוש, ללא קבלת רשותך ועל פי שיקול דעתה הבלעדי אם החברה מאמינה בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי:
9.3.1 לציית לדרישות הדין או למלא הליך משפטי או שיפוטי;
9.3.2 להגן על הזכויות או הקניין של החברה או של ספקי התכנים;
9.3.3 לאכוף את תנאי הסכם זה;
9.3.4 לפעול כדי להגן על האינטרסים של מנוייה או של אחרים, לרבות ספקי התכנים המוצגים באתר;
9.3.5 במקרי חירום מתאימים, להגנתך, נמסור פרטים עליך.
9.4 החברה תהא רשאית לנקוט באמצעי אבטחה שונים כדי להגן על הציוד שלה ועל השירותים המסופקים על ידה וכן כדי לוודא קיומם של תנאי הסכם זה. האמצעים יכולים לכלול סינון ובדיקה ואתה מסכים שננקוט באמצעים אלו.

10. אבטחת מידע

10.1 התקשורת עם האתר נעשית באמצעות רשת האינטרנט, ולפיכך קיימת סכנה כי הפרטים אשר מסרתי ו/או כל מידע אחר יגיע לידי צדדים שלישיים. תכנים ומידע שתפרסם באתר עשויים להיות נגישים לכל משתמשי האינטרנט. הנך משחרר בזאת את החברה מכל אחריות בהקשר זה.
10.2 איננו בודקים את המידע והתכנים שעוברים ברשת, למעט לצורך הגנה על הציוד שלנו, ולכן באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (כגון כנגד וירוסים, חדירה למחשבים, אובדן מידע, חשיפת סודות וכו'), הנובעים מקישור לרשתות תקשורת חיצוניות או מהיכולת לקבל קבצים ומידע אחר ממקורות שונים, וכל שימוש שתעשה באתר, במידע או בשירותים הוא על אחריותך בלבד.

11. שונות

11.1 בהסכם זה משמעות המילים "תוכן" או "תכנים" משמען - כל אינפורמציה בפורמט הניתן לעיבוד ממוחשב, המייצגת טקסט, קוד מחשב, תוכנה, גרפיקה, שמע, וידאו- כולם יחד, כל אחד לחוד ושילוב של איזה מהנ"ל וכן עיצובם, עיבודם ואופן עריכתם.
11.2 בהגדרת ה"חברה" תכלל החברה, עובדיה, פקידיה, מנהליה, ספקיה, יועציה, כל הפועלים בשמה ו/או מטעמה וכל יישות משפטית אחרת הקשורה לחברה (ובכלל זה חברות בנות וחברות אחריות).
11.3 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות הסכם זה לבין פרסומים ו/או מצגים אחרים בדבר השירותים ו/או החברה ו/או האתר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, תגברנה הוראות הסכם זה לכל דבר ועניין הוראות הסכם זה והן אשר תקבענה.
11.4 צריכת השירותים והגלישה באתר זה הינה על אחריותך בלבד. החברה ו/או מי מטעמה לא תהיינה אחראיות ולא תהיינה חייבות בכל תשלום ו/או שיפוי ו/או פיצוי ו/או החזר וכיו"ב בגין כל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק גוף), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות וכיו"ב, אשר עשויים להגרם לך ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מהגלישה באתר ו/או השירותים. מובהר, כי בכל מקרה לא תהווה הגלישה באתר ו/או צריכת השירותים עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה משפטית או אחרת, כלשהי.
11.5 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן הסכם זה, או תנאי מתנאיו (לרבות, אך לא רק, התשלומים הקשורים לשימור באתר ובשירותים), ו/או להוסיף עליהם או לגרוע מהם ו/או לבטל אספקת השירותים או גישה אליהם (להלן: "השינוי") בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. כל שינוי יחייב מרגע פרסומו, בכל דרך שהיא, באתר. באחריותך הבלעדית להתעדכן בכל שינוי כאמור, להכיר את תנאי השימוש באתר ולעשות שימוש באתר ובשירותים אותם הוא מציע על פי ההסכם. המשך השימוש באתר מהווה את הסכמתך לכל התנאים האלה.
11.6 הסכם זה ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר עם האתר והשירותים, הינו חוזה לכל דבר ועניין וקבלתו ללא שינוי הינה תנאי לגלישה באתר וצריכת השירותים.
11.7 על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
11.8 לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית וייחודית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה ו/או הנוגעת אליו ו/או לשירותים ו/או לאתר.
11.9 לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

החברה תעשה מירב המאמצים להשיב לכל בירור ו/או שאלה.